Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Katowicach

jest szkołą, która:

•stwarza warunki i możliwość zdobycia wykształcenia średniego oraz uzyskania świadectwa dojrzałości osobom dorosłym;

•przygotowuje do dalszych etapów edukacji, umożliwiając absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;

•zapewnia warunki wszechstronnego rozwoju słuchaczy, w tym takich cech, jak: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, a także umiejętność samokształcenia i samodoskonalenia, skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

•zapewnia słuchaczom odpowiedni poziom wiedzy i szeroko rozumianych umiejętności niezbędnych do życia w dobie powszechnej komputeryzacji i Internetu;

•zapewnia pomoc słuchaczom mającym trudności w nauce oraz tworzy warunki umożliwiające podnoszenie poziomu wykształcenia osobom niepełnosprawnym, a także proponuje słuchaczom szczególne formy pomocy w przypadkach losowych;

•tworzy środowisko wychowawcze sprzyjające rozwojowi osobowości słuchaczy, poczuciu własnej wartości, szacunku dla tradycji oraz związku ze środowiskiem, regionem i krajem;

•upowszechnia wśród słuchaczy wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska;

•działa w oparciu o wykwalifikowaną, twórczą kadrę pedagogiczną nastawioną na jakość kształcenia oraz otwartą na wszelkie nowatorstwo;

•stwarza możliwość uczestnictwa słuchaczy w życiu szkoły poprzez aktywnie działający Samorząd Słuchaczy;

•jest otwarta na współpracę z regionem, integruje środowisko szkolne i lokalne, pobudzając słuchaczy do aktywności na rzecz rozwoju szkoły oraz kształtowania jej pozytywnego wizerunku w środowisku.

•Cele szkoły

Koncepcja pracy szkoły określa główne kierunki działania zawarte w celach ogólnych strategicznych. Z głównych kierunków działania wynikają cele etapowe oraz cele szczegółowe, a także zadania planowane i realizowane w okresie jednego roku szkolnego. W procesie planowania uczestniczy Rada Pedagogiczna, spośród której powoływane są zespoły zajmujące się opracowaniem poszczególnych zadań, analizą ich wykonania i efektów. Koncepcja przewiduje ewaluację wytyczonych do realizacji zadań. Z koncepcją zapoznani są słuchaczeZespołu. W realizacji koncepcji pracy uczestniczy cała społeczność szkolna.

Cele ogólne strategiczne ówne kierunki działania.

1.Optymalizacja efektów procesów edukacyjnych w działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły oraz innej działalności statutowej szkoły.
2.Zapewnienie bezpieczeństwa słuchaczom i pracownikom.
3.Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku.
4.Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez efektywne zarządzanie.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Katowicach

Realizacja: Superszkolna.pl

  • Uczymy od 1945 roku.
Zaszyfrowany adres tej strony