ZESPÓŁ  SZKÓŁ  OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  DLA  DOROSŁYCH

ul. 3 Maja 42, 40 – 097 Katowice

Strona  Zespołu: zsodd.superszkolna.pl

email : zsodd@op.pl

            ----------------------------------------------------------------------------------------

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

dotycząca sposobu wydawania duplikatów  świadectw

I. Podstawa prawna.

Duplikaty świadectw wydaje się zgodnie z § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ( Dz. U. 2018, poz. 939 z późn.zm.).

Duplikaty o których mowa wydaje się na podstawie dokumentacji pedagogicznej znajdującej się w archiwum Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Katowicach.

II. Wymagane dokumenty.

Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych wydaje duplikaty wyłącznie w przypadku utraty oryginału świadectwa.

W celu wystawienia duplikatu należy złożyć:

  1. wniosek o wydanie duplikatu,
  2. kserokopię  dokumentu, jeżeli jest w posiadaniu wnioskodawcy,
  3. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

 III. Opłata.

Opłata za sporządzenie duplikatu wynosi 26,-zł  za każdy dokument, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku ( DZ. U. Nr 225, poz. 1635). Należność wnosi się na konto:

Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Katowicach

PKO BP o/Katowice

57 1020 2313 0000 3102 0515 6403

Odcinek wpłaty należy dołączyć do wniosku.

IV. Miejsce  złożenia  dokumentów.

  1. Dokumenty wymienione w pkt. II należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Katowicach

ul. 3 Maja 42, 40 – 097 Katowice lub przesłać drogą pocztową pod w/wym. adres.

 V. Termin  i  sposób  załatwienia.

  1. Jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje a dokumentacja  niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w posiadaniu Zespołu Szkół  Ogólnokształcących dla Dorosłych duplikat  wydaje się bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie do 1 miesiąca.
  • Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie  wystawienia oryginału.
  • Na duplikacie nie umieszcza się fotografii.
  • Duplikat zawiera:

- na pierwszej stronie u góry wyraz „ Duplikat ‘’,

- dane zgodne z dokumentacją pedagogiczną,

- nazwiska i imiona osób, które podpisały oryginał lub stwierdzenie ich nieczytelności,

- datę wystawienia duplikatu,

- pieczęć urzędową,

- pieczęć i podpis dyrektora szkoły,

 VI. Sposób  przekazania  informacji  o załatwieniu  sprawy.

Duplikat należy odebrać osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające prawomocne upoważnienie,

może być również przesłany drogą pocztową na adres wskazany we wniosku.

wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Katowicach

Realizacja: Superszkolna.pl

  • Uczymy od 1945 roku.
Zaszyfrowany adres tej strony